fbpx
Hydroizolacja HYDROSTOP w technologii białej wanny
29 marca, 2017
Masz problem z wykwitami solnymi w budynku - jest na to rozwiązanie
5 kwietnia, 2017

Naprawy betonu w silosach i innych konstrukcjach żelbetowych w technologii PCI

Silosy na materiały sypkie (np. zbożowe) to zazwyczaj wielkogabarytowe żelbetowe zbiorniki cylindryczne, wybudowane jako pojedyncze konstrukcje lub połączone w zespoły. Ich powierzchnie ścienne, zwłaszcza zewnętrzne są bardzo trudno dostępne.       Budowanie  wysokich rusztowań jest czasochłonne, a ich eksploatacja w warunkach budowy jest bardzo droga. Ze względu na skomplikowane kształty silosów wymaga niejednokrotnie wykonania specjalistycznego projektu montażu. Bez ponoszenia wyżej opisanych kosztów prace związane z remontem silosów mogą wykonać specjalistyczne firmy z wyposażeniem alpinistycznym, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac.

Oznacza to konieczność takiego doboru technologii i materiałów naprawczych, aby możliwe było zwłaszcza:

  • wykonanie wszystkich robót możliwie szybko;
  • ograniczenie do minimum masy materiałów, które muszą być dostarczone do miejsc naprawy;
  • skrócenie do minimum czasu ochrony świeżo zaaplikowanych materiałów przed nasłonecznieniem, przewiewem i deszczem;
  • możliwie długotrwałe użytkowanie obiektu po naprawie bez konieczności podejmowania kolejnych prac remontowych.

Firma PCI oferuje nowoczesny, w pełni zgodny z obowiązującymi normami (głównie PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności”) system naprawczy PCI Nanocret®, który optymalnie spełnia wyżej sformułowane wymagania. Produkty PCI charakteryzują się bardzo niskimi zużyciami, krótkimi czasami oczekiwania na możliwość aplikacji kolejnych warstw systemu, szybką odpornością na warunki pogodowe oraz wieloletnią trwałością.

Technologia remontu silosów w systemie PCI Nanocret® obejmuje niżej opisane działania.

  1. Przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu wszelkich elementów i warstw zdegradowanych, nienośnych i antyadhezyjnych w stosunku do materiałów naprawczych. Chodzi tu zwłaszcza o spękaną i zdegradowaną chemicznie (np. w wyniku karbonatyzacji) otulinę betonową zbrojenia, warstwy korozji na zbrojeniu oraz stare powłoki malarskie. Efektywną metodą kompleksowego przygotowania podłoża jest obróbka strumieniowo-ścierna, np. hydropiaskowanie.
  2. Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia cementową powłoką PCI Nanocret® AP, zawierającą bardzo aktywne inhibitory korozji. Dzięki nim nie ma potrzeby doprowadzania zbrojenia do powszechnie stosowanego stopnia czystości Sa 2,5 (wg PN-EN ISO 8501-1/PN-ISO 12944-4), a jedynie do stopnia Sa 2. Pozwala to znaczne oszczędności czasu i kosztów, niezbędnych do prawidłowego przygotowania stali zbrojeniowej. PCI Nanocret® AP jest też zaprawą szybkosprawną. Już po ok. 1* godzinie można nakładać kolejną warstwę tego produktu, a po kolejnych 2* godzinach – przystąpić do reprofilacji betonu.
  3. Reprofilacja betonu odbywa się zaprawą cementową PCI Nanocret® R4 SM, klasyfikowaną jako R4 w PN-EN 1504-3. Po 28* dniach uzyskuje ona wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa, natomiast już po 1* dniu – 18 MPa, co pozwala na jej pełną ekspozycję na warunki pogodowe. Jest to materiał CC (cement concrete), a więc wymaga zachowania warunków aplikacji takich samych jak w przypadku klasycznych mieszanek betonowych na spoiwie cementowym, a przy tym odznacza się najwyższą klasą reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1. Obecność w produkcie rozproszonego zbrojenia polimerowego oraz zoptymalizowany stos kruszywa zapewniają mu relatywnie niski moduł E (20 GPa) i bardzo niską podatność na skurcz, a co za tym idzie brak wymogu aplikacji za pośrednictwem zapraw kontaktowych (tzw. mostków sczepnych) nawet na podłożach o duże niższej klasie wytrzymałości.
  4. Szpachlowanie wygładzające zaprawą cementową PCI Nanocret® FC pozwala na wyrównanie zarówno nowych jak i starych powierzchni betonu przed wykonaniem na nich powłok malarskich. Jest produkt klasyfikowany jako R2 wg PN-EN 1504-3. Jego wytrzymałość na ściskanie po 28* dniach to minimum 25 MPa, co warunkuje bezpieczną aplikację na nim wszelkiego typu powłok zabezpieczających beton, także żywicznych, np. epoksydowych czy poliuretanowych. Przy zachowaniu długiego czasu użycia (45* minut) już po 4* godzinach można aplikować na nim dyfuzyjnie otwarte powłoki malarskie, np. akrylowe.
  5. Zwieńczeniem cyklu naprawczego jest aplikacja barwnej akrylowej powłoki PCI Polyflex®. Już po 3* godzinach od aplikacji uzyskuje ona odporność na deszcz. Jest elastyczna (mostkuje rysy podłoża o rozwartości do 0,3 mm) i wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, a jednocześnie skutecznie chroni przed wnikaniem szkodliwych gazów i jonów chlorkowych. Dzięki niej uzyskuje się długoletnią ochronę betonu przed oddziaływaniem zmiennych warunków atmosferycznych, karbonatyzacją, szkodami mrozowymi i agresją biologiczną ze strony mchów i alg. Dodatkowe atuty PCI Polyflex® to zgodność z normą PN-EN 1504-2 oraz niepalność (klasa A2-s1,d0 wg EN 13501-1).

W przypadku konieczności adaptacji opisanego wyżej systemu do indywidualnych wymagań konkretnego obiektu (np. w razie potrzeby wykonania dodatkowych robót, jak choćby iniekcja ciśnieniowa rys i pęknięć), wystarczy zwrócić się o pomoc do regionalnych terenowych doradców techniczno-handlowych PCI. Zaproponują oni adekwatną do sytuacji technologię naprawy, przeprowadzą instruktaż dla pracowników firmy wykonawczej i pomogą w zapewnieniu prawidłowej aplikacji produktów.

            * Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.