REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SANIER („Regulamin”)

obowiązujący od dnia 02.05.2017 r.

§1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SANIER;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sanier.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Sprzedawca – SANIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555852, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9452184204, REGON: 361400607, działająca pod adresem: ul. Adama Vetulaniego 5, 31-226 Kraków;
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SANIER a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu (umowa zawarta na odległość);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. Klient składający zamówienia na towar drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub faksu, przed zawarciem umowy otrzymuje informacje na temat wiążącego Regulaminu, a także jest uprzedzany o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz zaakceptowania jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 2. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego jest prowadzona przez Sprzedawcę – SANIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555852, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9452184204, REGON: 361400607, działająca pod adresem: ul. Adama Vetulaniego 5, 31-226 Kraków.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również innych państw.
 6. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie sanier.plsą chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie  bez uprzedniej zgody Sklepu. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie materiału, (d) publicznego prezentowania materiału, (e) wykorzystywania materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (taka forma wymaga uprzedniego zarejestrowania się Klienta na stronie Sklepu), z użyciem telefonu lub drogą poczty elektronicznej e-mail. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze Sklepu w dowolnym momencie. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez Sprzedawcę za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub faksem.
 10. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą:
  • potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
  • przesłania przez Klienta na adres poczty e-mail Sklepu oświadczenia o zgodzie na zawarcie umowy według potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia – w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną e-mail lub faksem.
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.
 13. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:E-mail:            sklep@sanier.plTelefon:           12 307 24 98Adres korespondencyjny: SANIER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Adama Vetulaniego 5, 31-226 Kraków.

§4 Dostawa

 1. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje po kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:
  • oczekuje na potwierdzenie;
  • potwierdzone (przekazane do magazynu w celu skompletowania zamówienia);
  • zrealizowane (wystawienie dokumentu sprzedaży).
 2. Zamówione towary Sprzedawca dostarcza do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, transportu własnego lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym Zamówieniu. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru bezpośrednio w sklepie pod adresem: ul. Adama Vetulaniego 5, 31-226 Kraków, w godzinach pracy wskazanych na stronie Sklepu.
 3. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.
 4. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja Zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Sprzedawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 5. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Od chwili wysłania towaru przez Sprzedawcę, Klient nie może anulować zamówienia.
 7. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak  w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.
 8. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie Sprzedawcy, wówczas są one wysyłane do Klienta w terminie od 1 do 5 dni roboczych, licząc od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, Towar wysyłany jest w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku realizacji zamówienia niestandardowego termin realizacji wydłuża się do 14-stu dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany przy potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.
 10. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta,Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.

§5 Forma zapłaty

 1. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy.
 2. W każdym czasie, Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen produktów. W szczególności ceny mogą ulec zmianie na skutek zmiany cen surowców, wahań kursów walut, jak również wszelkich innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:
  • Za pobraniem w przypadku przesyłek krajowych – płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z Towarem. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony przez Sprzedawcę w dniu wysyłki i dołączony do przesyłki,
  • Przedpłata (w tym przelew, płatność za pośrednictwem systemu Dotpay, karty płatnicze i kredytowe obsługiwane przez First Data / POLCARD, płatność poprzez zewnętrzny system płatności imoje/Twisto - Kup teraz, zapłać w ciągu 21 dni, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach) – przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, towar jest wysyłany przez Sprzedawcę. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,
  • Zapłata osobista (gotówka, karta płatnicza) i odbiór osobisty towaru – w siedzibie Sprzedawcy w Krakowie, przy ul. Adama Vetulaniego 5, w godzinach pracy w Sprzedawcy, wskazanych na stronie Sklepu.
 4. Aktualne informacje na temat kosztów i zasad dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 6 Dokumenty sprzedaży

 1. Do zakupionego towaru dołączony zostanie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT.
 2. Jeżeli zamówiony towar jest wysyłany bezpośrednio od producenta, Klient może otrzymać fakturę VAT elektronicznie na wskazany przy zamówieniu adres,
  w pozostałych przypadkach paragon z kasy rejestrującej lub faktura VAT są wysyłane niezwłocznie po wysyłce towaru do Klienta.
 3. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.
 4. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.
 5. Sprzedawca nie wystawia duplikatów paragonów z kasy rejestrującej.
 6. Za zastrzeżeniem pkt. 6.2, w momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru lub nie zostanie on doręczony stosownie do pkt. 6.2, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą.
 7. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić żądanie jej otrzymania w terminie do 7 dniod daty zakupu. Jeżeli Klient otrzymał wcześniej paragon z kasy rejestrującej, jest on zobowiązany go przesłać pocztą, kurierem lub firmą spedycyjną do Sprzedawcy.
 8. W przypadku zwrotów lub wymian towaru zakupionego na fakturę sprzedaży wystawiana jest korekta do tego dokumentu.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

 1. W zależności od rodzaju towaru oferowanego w Sklepie może być on objęty gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
 2. Sprzedawca nie jest producentem Towarów i nie udziela osobnej od producenta gwarancji jakości na sprzedawany towar.
 3. W związku z udzieleniem gwarancji jakości przez producenta, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o której mowa w par. 8 Regulaminu.
 4. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  • przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz
  • przesłanie zakupionego towaru do Sprzedawcy, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do Sprzedawcy za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 7. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi) i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.
 8. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
 9. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w par. 7 Regulaminu może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez gwaranta.

§ 8 Sprzedaż na rzecz konsumenta

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 11. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.2. Regulaminu.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ma charakter dobrowolny.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy wskazany w 2.2. Regulaminu.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

§ 10 Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się tutaj: [LINK]

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla Sprzedawcy. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.