fbpx
Naprawy betonu w silosach i innych konstrukcjach żelbetowych w technologii PCI
5 kwietnia, 2017
Szkolenie i zawody o puchar ACO SANIER
11 kwietnia, 2019

Masz problem z wykwitami solnymi w budynku - jest na to rozwiązanie

Masz problem z wykwitami solnymi w budynku

jest na to rozwiązanie

- tynki renowacyjne MINERALIT RESTAURO

Farby KABE

 

 1. Wprowadzenie

Czynnikiem powodującym najwięcej zagrożeń dla obiektów budowlanych jest woda wszechobecna w sąsiedztwie każdej budowli, występująca w różnych postaciach (tj. opady deszczu, śniegu, mgły czy też wody gruntowe) oraz rozpuszczalne w niej sole. Woda wnikająca do ścian czy fundamentów nie jest obojętna chemicznie. Oprócz mogących się w niej znajdować agresywnych substancji wypłukiwanych np. z gruntu, woda taka zawiera pewne ilości roztworów chlorków, siarczanów i azotanów, które, na skutek nieskutecznie działających izolacji dostają się do zagłębionych elementów budynku a następnie, na skutek podciągania wilgoci przez pory (kapilary) materiału są transportowane do wyższych części obiektu. Dalszym etapem tego procesu jest powstawanie widocznych zawilgoceń, wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenia się powłok malarskich czy też odpadania tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, prowadzących do destrukcji samego muru.

5

    Skuteczne przeciwdziałanie i renowacja wilgotnych i zasolonych murów jest procesem dość skomplikowanym związanym z koniecznością wyeliminowania przyczyny zawilgocenia, osuszenia murów a przede wszystkim usunięcia z nich szkodliwych soli. Skutecznym rozwiązaniem do usuwania zawartych w murze soli jest zastosowanie specjalnie opracowanych tynków renowacyjnych MINERALIT RESTAURO o potwierdzonej certyfikatem WTA zdolności akumulacji szkodliwych soli.

 1. Najważniejsze przyczyny zawilgocenia murów
 • Oddziaływanie wód gruntowych przedostających się do ściany na skutek braku lub uszkodzenia izolacji poziomych i pionowych.
 • Zawilgocenie przez wody napływowe
 • Działanie wód opadowych (zarówno pośrednie jak i bezpośrednie)
 • Zalanie na skutek awarii instalacji
 • Kondensacja wilgoci powstająca w wyniku niewłaściwej termoizolacji ścian, często w połączeniu ze złą wentylacja pomieszczeń

Temu stanowi rzeczy sprzyjać może także zastosowanie niewłaściwych materiałów do wcześniejszych napraw, zmiana sposobu użytkowania obiektu, zmiana poziomu wód gruntowych itp.

6

 1. Sole budowlane i ich destrukcyjne oddziaływanie na materiały budowlane

           Do najczęściej spotykanych w budownictwie soli należą chlorki, azotany, azotyny, węglany i siarczany. Powstają one w wyniku korozji biologicznej i chemicznej skał znajdujących się w gruncie jak również naturalnego rozkładu minerałów skałotwórczych. Niszczące działanie soli budowlanych idzie w kilku kierunkach. I jest zawsze związane z zawilgoceniem przegród. To właśnie z wodą dostają się one do przegrody. I to na różnorakie sposoby: z kapilarnie podciąganą z gruntu wodą, z wodami opadowymi, z nieszczelnych instalacji kanalizacyjnych. Źródłem zasolenia mogą być także preparaty służące np. do zabezpieczenia drewnianej więźby. W razie ich wypłukiwania na elementy muru mogą działać jak szkodliwe sole budowlane. Destrukcyjne działanie soli powstaje na skutek procesu krystalizacji soli w strefie odparowania wilgoci (przy wysychaniu muru). Zwiększenie objętości soli przy krystalizacji. powoduje tak duże naprężenia, że nawet materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej ulegają w końcu zniszczeniu, szczególnie że proces ten powtarza się. Do tego dochodzą powtarzające się w okresie zimowym cykle zamarzania i odmarzania zawilgoconego muru, a higroskopijne sole dodatkowo wchłaniają wilgoć z powietrza, co jeszcze bardziej zwiększa zawilgocenie muru, sprzyjając z kolei korozji biologicznej.

 1. Analiza przyczyn i wybór metody renowacji (ekspertyza)

Każdy obiekt trzeba traktować indywidualnie. Pozwala to na dobór optymalnej w danym przypadku metody osuszania murów, tzn. metody pozwalającej na trwałe zmniejszenie wilgotności do akceptowalnego poziomu, co umożliwia dalszą bezproblemową eksploatacje, poprzedzona wykonaniem innych niezbędnych napraw i remontów.
Rozpoczęcie procesu osuszania powinna poprzedzić dogłębna analiza istniejącego stanu konstrukcji oraz analiza przyczyn zawilgocenia.

 1. Co to jest certyfikat WTA i na jakiej podstawie jest wydawany

Certyfikat WTA jest przyznawany produktom (w tym przypadku tynkom) spełniającym specjalne wymagania określone przez WTA (Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft fuer Bauwerkhaltung und Denkmalpflege e. V.) czyli niemiecki zespół naukowo-techniczny ds. konserwacji budowli i zabytków na podstawie badań przeprowadzonych w niezależnych certyfikowanych laboratoriach. Jakość tych tynków jest oceniana obiektywnie, nie zaś na podstawie reklamowych informacji producentów. Wspomniane wcześniej wytyczne WTA to instrukcje określające wymagania stawiane min. tynkom renowacyjnym i opisujące zalecenia wykonawcze. Instrukcje WTA dokładnie precyzują stopnie zasolenia muru, dzieląc je na niski, średni i wysoki, w zależności od stężenia chlorków, siarczanów i azotanów w badanych próbkach murów. W przypadku renowacji obiektów zabytkowych powinny być brane pod uwagę przede wszystkim materiały posiadające powyższy Certyfikat spełniające surowe wytyczne WTA..

Firma Farby KABE Polska otrzymała nowy Certyfikat WTA na tynki renowacyjne MINERALIT RESTAURO przeznaczone do odnowy zawilgoconych i zasolonych murów, które występują na większości starych obiektów budowlanych.

 1. Tynki renowacyjne MINERALIT RESTAURO Farby KABE

System MINERALIT RESTAURO jest to zestaw produktów przeznaczonych do ręcznego lub maszynowego wykonywania renowacyjnej wyprawy tynkarskiej na zasolonych murach wewnątrz i na zewnątrz budynków (powyżej poziomu gruntu). Szczególnie polecany do renowacji obiektów zabytkowych, ale również stosowany w typowych pracach tynkarskich. Pozwala na wykonanie wyprawy o dużej objętości porów, dzięki czemu może wchłonąć duże ilości szkodliwych soli powstałych w zawilgoconych murach. Cechuje się zmniejszoną wrażliwością na zróżnicowany stopień chłonności muru, (np.  przy szerokich spoinach w murach wykonanych z kamienia). Umożliwia wykonanie wyprawy o dużej grubości, która może być zróżnicowana na powierzchni ściany. W skład systemu tynków renowacyjnych MINERALIT RESTAURO Farby KABE wchodzą następujące produkty:

 • MINERALIT RESTAURO TB – Renowacyjna cementowa obrzutka wstępna,
 • MINERALIT RESTAURO TW – Renowacyjna wyrównująca zaprawa tynkarska,
 • MINERALIT RESTAURO TU – Renowacyjna uniwersalna zaprawa tynkarska
 1. Podsumowanie

    Chociaż tynki renowacyjne MINERALIT RESTAURO nie są „złotym środkiem” na wszelkiego rodzaju problemy, są one skuteczną metodą na uzyskanie ładnej, estetycznej, zabezpieczonej przed dalszą degradacją elewacji, i co najważniejsze jest to ochrona długotrwała, nie do uzyskania przy zastosowaniu tradycyjnych, cementowych i/lub wapiennych tynków. Podkreślić należy, że efekt taki uzyskamy tylko wtedy, gdy rzetelnie określimy przyczyny degradacji murów, prawidłowo przyjmiemy technologię a roboty budowlane wykonamy zgodnie z opartymi na wieloletnich doświadczeniach wytycznymi i normami.