OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

SANIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie

obowiązujące od dnia 02.01.2024

 

1.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.           Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: „OWS”), mają zastosowanie do wszelkich umów, w tym umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka pod firmą: SANIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: „SANIER”). Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy, jakakolwiek zmiana OWS wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

1.2.           Ilekroć w OWS jest mowa o stronach, należy przez nie rozumieć SANIER i Kupującego.

1.3.           Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z przyjęciem OWS przez Kupującego w chwili złożenia zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący oświadczy, że nie akceptuje niniejszych OWS, uprawnia to SANIER do wstrzymania się wydaniem towaru do czasu złożenia oświadczenia przez Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności o akceptacji OWS.

1.4.           Wszelkie zmiany lub uzupełnienia OWS, a także wszelkie inne uzgodnienia stron dotyczące realizacji dostaw, wymagają zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonywania uzgodnień ustnych, będą one wiążące pod warunkiem potwierdzenia przez obie strony w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, nie później niż w następnym dniu roboczym.

1.5.           W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami uzgodnionymi przez Strony w umowie sporządzonej w formie pisemnej lub dokumentowej a niniejszymi OWS, zastosowanie mają w pierwszej kolejności warunki ustalone w umowie przez strony, o ile warunki zostały sporządzone w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, a następnie OWS.

1.6.           Niniejsze OWS nie obowiązują w przypadku zawierania umów sprzedaży na odległość przez SANIER z osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna dokonująca ze SANIER czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).

 

2.           INFORMACJE O TOWARZE

2.1.           Wszystkie ceny oraz informacje dotyczące towarów oferowanych przez SANIER, zawarte w katalogach lub innych materiałach reklamowych, stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje te wiążą SANIER jeżeli zostaną w sposób wyraźny potwierdzone przez SANIER w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

2.2.           Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, SANIER o ile w sposób wyraźny przewiduje to umowa, zobowiązany jest przedstawić atest potwierdzający zgodność zamówienia ze zrealizowaną dostawą.

 

3.               ZAMÓWIENIA

3.1.           Kupujący może nabywać towary będące w ofercie SANIER poprzez ich zakup w punkcie sprzedaży przy ul. ul. Adama Vetulaniego 5 w Krakowie lub poprzez ich zamówienie w Dziale Handlowym lub Sprzedaży SANIER, za pośrednictwem telefonu lub elektronicznie. Złożenie zamówienia w rozumieniu niniejszych OWS jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy zakupu przez Kupującego.

3.2.           W zakresie towarów niedostępnych w ciągłej sprzedaży Kupujący składa Zamówienie u SANIER, określające ilość i rodzaj zamawianych towarów.

3.3.           Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez SANIER, przesłanie faktury proforma lub względnie podpisanie umowy przez obie strony jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku zmian, co do wysokości ceny lub terminu dostawy, które zostały określone w potwierdzeniu zamówienia, umowa jest zawarta w momencie potwierdzenia przez Kupującego i SANIER zmian w zamówieniu.

3.4.           Terminy realizacji Zamówień na towary niedostępne w ciągłej sprzedaży ustala się indywidualnie, po potwierdzeniu terminu realizacji przez producenta. W przypadku takich towarów warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji może być pisemne potwierdzenie przez Kupującego składanego Zamówienia, oraz wpłacenie przez Kupującego, w kasie lub przelewem bankowym na rachunek bankowy SANIER, przedpłaty lub zaliczki w wysokości ustalonej indywidualnie z pracownikiem Działu Sprzedaży SANIER.

3.5.           W razie niewykonania zobowiązania przez Kupującego po złożeniu Zamówienia, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Kupującego, SANIER może w terminie 30 dni, bez wyznaczenia Kupującemu terminu dodatkowego, odstąpić od umowy sprzedaży i obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości równej kwocie wpłaconej zaliczki na poczet Zamówienia. Przez niewykonanie zobowiązania przez Kupującego należy rozumieć rezygnację z Zamówienia z przyczyn niezależnych od SANIER po rozpoczęciu jego realizacji.

3.6.           SANIER zawiadomi Kupującego o gotowości towaru objętego Zamówieniem do odbioru, a Kupujący zobowiązany będzie do uiszczenia całej ceny sprzedaży za towar przed odbiorem towaru (nie dotyczy zakupów z odroczonym terminem płatności).

3.7.           W przypadku niewykonania Zamówienia przez SANIER z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, odpowiedzialność SANIER jest ograniczona wyłącznie do zwrotu całej wpłaconej przez Kupującego zaliczki. Kupującemu nie przysługują żadne dalej idące roszczenia z tego tytułu.

3.8.           Poza Kupującymi posiadającymi przyznane limity płatności, płatność za nabywane towary u SANIER odbywa się gotówką lub kartą płatniczą w kasie SANIER, przelewem bankowym w formie przedpłaty (odbiór towaru jest możliwy dopiero po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym SANIER) oraz gotówką i BLIKIEM przy odbiorze od kierowcy. Możliwość zapłaty za nabywany u SANIER towar z odroczonym terminem płatności jest ustalana indywidualnie z Kupującym po uprzednim  dokonaniu przez Dział Finansowy SANIER weryfikacji wiarygodności płatniczej Kupującego.

3.9.           W uzasadnionych przypadkach SANIER ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w szczególności, gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych zobowiązań wobec SANIER.

4.           CENY

4.1.           Ceny towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

4.2.           Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników SANIER, wiążą SANIER wyłącznie wtedy gdy zostaną potwierdzone w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.

4.3.           W przypadku niezależnej od SANIER zmiany opłat i kosztów, w szczególności kursów walut obcych, kosztów zakupu surowców lub materiałów - mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, SANIER zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie. Zmiana ceny wymaga zgody Kupującego. W przypadku braku zgody Kupującego na zmianę ceny, SANIER jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności i kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

4.4.           Wszystkie podawane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Ceny ustalane są loco skład SANIER, o ile strony nie postanowiły inaczej.

4.5.           Dopuszczalne jest potrącenie wzajemnych wierzytelności Kupującego i SANIER.

5.           WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1.           W potwierdzeniu zamówienia SANIER określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdym przypadku jest określony w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.

5.2.           Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy lub do kasy SANIER.

5.3.           SANIER ma prawo zażądać od Kupującego zapłaty zaliczki, zadatku lub przedpłaty na poczet zamówionego towaru lub przedstawienia satysfakcjonującego SANIER zabezpieczenia zapłaty, np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

5.4.           Jeżeli Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki, zadatku lub przedpłaty, brak płatności w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, SANIER ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy, bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu do zapłaty.
W przypadku odstąpienia umowy, SANIER nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz kosztów z tego tytułu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z odstąpieniem od umowy.

5.5.           Brak zapłaty w terminie przez Kupującego, przekroczenie przyznanego dopuszczalnego limitu zadłużenia lub wypowiedzenie limitu przez ubezpieczyciela uprawnia SANIER do:

a)        zmiany warunków sprzedaży (np. wprowadzenie przedpłat), oraz

b)       wstrzymania realizacji zamówień lub żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.

5.6.           W przypadku opóźnienia w zapłacie SANIER  jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek w wysokości odsetek maksymalnych (art. 359 § 21 k.c.) lub w wysokości odsetek ustawowych, w zależności od tego które są wyższe.

5.7.           Jeżeli Kupujący w sposób wyraźny nie określi inaczej, dokonywane przez niego płatności podlegają zaliczeniu w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych (w szczególności odsetek) a następnie na poczet należności głównych, oraz należności najwcześniej wymagalnych.

5.8.           SANIER jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności przysługujących wobec Kupującego na osobę trzecią, bez zgody Kupującego.

5.9.           Złożenie jakiejkolwiek reklamacji, w tym z tytułu gwarancji lub rękojmi nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą za zrealizowanie dostawy.

5.10.        Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, powiadomienia SANIER o każdorazowej zmianie siedziby, firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia skutkuje tym, że doręczenia dokonywane przez SANIER zgodnie z ostatnio otrzymanymi danymi od Kupującego są uważane za prawidłowe i skutecznie doręczone.

5.11.        Sprzedaż towaru dokumentowana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Faktura VAT do paragonu fiskalnego dla podmiotów gospodarczych może być wystawiona wyłącznie w przypadku, gdy paragon fiskalny potwierdzający transakcję zawiera numer NIP Kupującego.

5.12.        Faktury VAT do paragonów fiskalnych są wystawiane, na życzenie Kupującego, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.13.        W odniesieniu do dokumentów sporządzonych w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej przez SANIER, dotyczących dostawy towarów, w szczególności:

(a)         dokumentów zawierających informację o zwrocie towaru,

(b)         dokumentu zawierającego informację o kwocie udzielonego rabatu, upustu lub innego obniżenia ceny,

(c)          dokumentu zawierającego informację o ewidentnej (oczywistej) pomyłce

Kupujący akceptuje, że informacje zawarte w ww. dokumentach stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT korygującej przez SANIER (korekty in minus), na ilości i wartości (kwoty), w tym kwotę podatku VAT, wynikające z ww. dokumentów.

5.14.        Warunki skutkujące obniżeniem podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dla dostarczonych przez SANIER towarów/wykonanych usług, SANIER i Kupujący uznają za uzgodnione i zrealizowane pomiędzy nimi w rozumieniu przepisów tej ustawy w okresie rozliczeniowym, w którym SANIER wystawił fakturę korygującą.

6.               WARUNKI DOSTAWY

6.1.           Strony ustalają termin dostawy w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia.

6.2.           Termin realizacji oznacza datę gotowości wydania towaru do odbioru ze składu SANIER, o ile strony nie ustalą innej formuły dostawy.

6.3.           Termin dostawy uważa się za dotrzymany przez SANIER, jeżeli SANIER zgłosił gotowość do odbioru towaru w umówionej dacie, pomimo iż faktyczny odbiór towaru nastąpił później z przyczyn niezależnych od SANIER.

6.4.           SANIER może dostarczyć Kupującemu towar na adres określony w zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firm transportowych i kurierskich. Aktualny cennik usług transportu towaru znajduje się na stronie internetowej SANIER: https://www.sanier.pl/cennik-dostaw/

6.5.           Koszty dostawy towaru, na adres określony w zamówieniu, obciążają Kupującego.

6.6.           Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Koszty nieuzasadnionego oczekiwania na rozładunek towaru obciążają Kupującego.

6.7.           Z wyjątkiem transportu HDS, kierowca nie dokonuje rozładunku towaru i nie ponosi odpowiedzialności za rozładunek towaru na miejscu wskazanym przez Kupującego.

6.8.           W przypadku anulowania, cofnięcia lub odstąpienia od zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów jakie SANIER poniósł w związku z anulowaniem, cofnięciem lub odstąpieniem od zamówienia przez Kupującego.

6.9.           Następujące okoliczności zwalniają Strony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód: siła wyższa oraz wszelkie inne okoliczności, nad którymi którakolwiek ze Stron nie ma kontroli, takie jak: konflikty lub spory pracownicze, strajki, pożar, powódź, klęski żywiołowe, zamieszki, przestoje produkcyjne, przestoje lub ograniczenia w dostawie mediów, w tym przestoje lub ograniczenia energetyczne, niedobory towaru, embargo, decyzje lub ograniczenia wprowadzone przez władze administracyjne lub państwowe, braki i opóźnienia w realizacji zamówień przez dostawców SANIER, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan nadzwyczajny w rozumieniu właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stan zagrożenia wojną, stan wojny, oraz wszelkie działania organów władzy administracyjnej lub państwowej lub służb państwowych mające na celu zapobieganie lub usuwanie skutków tych zdarzeń; przy czym wszelkie wymienione okoliczności mogą występować na części lub całości terytorium kraju lub Europy. Brak środków finansowych nie jest uważany za zdarzenie siły wyższej. Strona, która będzie powoływać się te okoliczności jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu.

7.               PRZEJŚCIE NA KUPUJĄCEGO KORZYŚCI I CIĘŻARÓW ZWIĄZANYCH Z TOWAREM

7.1            W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem przewoźnika SANIER, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika, Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na t nieprawidłowości w późniejszym terminie. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych warunków oznaczać będzie:

a)           jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień za braki i wady towaru, oraz

b)           jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny - w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.

7.2            W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania Kupującemu towaru z magazynu SANIER.

8.               JAKOŚĆ I ILOŚĆ TOWARU

8.1.           Kupujący przy wydaniu towaru ma obowiązek sprawdzenia jakości wydawanego mu towaru.

8.2.           Kupujący zobowiązany jest poinformować SANIER, w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, o celu oraz przeznaczeniu nabywanego towaru. Brak takiej informacji zwalnia SANIER z odpowiedzialności za okoliczność, że towar nie nadaje się do celu lub przeznaczenia, dla którego Kupujący zakupił towar, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obwiązującego prawa wykluczają zwolnienie SANIER z odpowiedzialności.

8.3.           Jeśli zamówienie nie określa zgodności towaru z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości towaru, SANIER dostarczy Kupującemu zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za niezastrzeżone wprost, w sposób wyraźny przez Kupującego wymogi jakościowe.

8.4.           SANIER przekaże Kupującemu stosowne atesty i certyfikaty dotyczące towaru, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu.

8.5.           Kupujący przy wydaniu towaru ma obowiązek sprawdzenia ilości wydawanego mu towaru. W każdym przypadku reklamacji ilościowych warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na dokumencie WZ o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na dokumencie WZ musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostarczył towar.

9.               REKLAMACJE

9.1.           Reklamacje będą rozpatrywane przez SANIER na warunkach określonych w niniejszych OWS oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2.           SANIER nie udziela osobnej od producenta gwarancji jakości na zbywany towar. Towary objęte są gwarancją jakości, wyłącznie gdy gwarancji udziela producent towarów.

9.3.           W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Konsumentowi przysługują roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową lub gwarancji, o ile udzielił jej producent towaru.

9.4.           SANIER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z wadą i/lub uszkodzeniem reklamowanego towaru.

9.5.           SANIER nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego w związku z wadą i/lub uszkodzeniem reklamowanego towaru.

9.6.           Z uwagi na udzielenie gwarancji jakości, wyłącza się odpowiedzialność SANIER z tytułu rękojmi za wady wobec Kupujących. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczy Kupujących będących Konsumentami.

10.            ZWROT TOWARÓW

10.1.        SANIER nie przyjmuje zwrotu towaru z przyczyn dotyczących Kupującego (np. zakup w wyniku błędnej decyzji, rezygnacja z zakupionej pozycji, pomyłka powstała podczas zamawiania, etc.). W szczególnych przypadkach, SANIER może odstąpić od tej zasady i przyjąć zwracany towar. Wówczas, SANIER może odkupić od Kupującego zwracany towar po zaoferowanej Kupującemu cenie, ponadto Kupujący zostanie obciążany kosztami manipulacyjnymi i kosztami transportu.

10.2.        Zwrot towaru może odbywać się wyłącznie na podstawie wcześniejszej akceptacji SANIER wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

10.3.        Towary posiadające oznaczoną datę ważności (m. in. materiały sypkie, masy bitumiczne, farby, lakiery, masy szpachlowe, silikony, akryle, pianki, kleje, itp.), dachówki i akcesoria do nich oraz towary dostarczane na indywidualne Zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi.

10.4.        Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest zwrot towaru nieuszkodzonego oraz identyfikowalnego, co do parametrów zawartych w atestach i certyfikatach. W przypadku towarów pakowanych, muszą one być zwrócone w fabrycznie oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

10.5.        Ewentualny zwrot towaru może odbywać się w terminie do 1 miesiąca od daty wydania towaru.

10.6.        Jeśli towar wydawany jest na paletach zwrotnych, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zafakturowanej kaucji za palety.

10.7.        Kupujący może w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży zwrócić palety w niepogorszonym stanie i otrzymać zwrot zapłaconej kaucji. Weryfikacja jakości zwracanych palet odbywa się w miejscu ich zwrotu przez pracownika SANIER i Kupującego. Przyjmowane są wyłącznie palety pełnowartościowe w innym wypadku pracownik SANIER ma prawo odmówić ich przyjęcia.

10.8.        Kupujący dokonuje transportu zwracanych palet do magazynu SANIER na własny koszt.

10.9.        Kupujący może zwrócić do SANIER taką liczbę i rodzaj palet, jaką otrzymał wraz z dostawami produktów.

10.10.    W przypadkach określonych przez SANIER, na przyjęte i zaakceptowane przez SANIER palety Kupujący wystawi fakturę sprzedaży palet w cenie zakupu, pomniejszoną o  aktualną stawkę zwrotu danego dostawcy palet z terminem płatności jaki SANIER wystawił na zakupione przez Kupującego towary. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury przez Kupującego, SANIER wystawi korektę do faktury
zakupowej zawierającej te palety i równocześnie zostanie wystawiona faktura dla Kupującego z pozycją „Opłata za obrót paletami ”.

11.            PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

11.1.        Jeśli Kupujący nie jest w stanie dokonać odbioru zakupionego towaru w terminie do siedmiu dni od dnia dokonania zakupu towaru dostępnego w ciągłej sprzedaży lub od dnia otrzymania od SANIER informacji o gotowości do odbioru towaru zakupionego na Zamówienie, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie SANIER oraz do podpisania z SANIER Umowy Przechowania, która szczegółowo reguluje zasady przechowania zakupionego towaru w magazynie SANIER.

11.2.        W przypadku niepodpisania Umowy Przechowania zakupionego towaru, po upływie siedmiu dni od dnia dokonania zakupu towaru dostępnego w ciągłej sprzedaży lub od dnia poinformowania Kupującego o gotowości do odbioru towaru zakupionego na Zamówienie, SANIER jest uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami przechowania towaru w wysokości 0.3% wartości netto zakupionego towaru za każdy dzień przechowania, począwszy od ósmego dnia od dnia dokonania zakupu lub od dnia poinformowania Kupującego o gotowości do odbioru zakupionego towaru.

 

12.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1.        Administratorem w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych jest SANIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Adama Vetulaniego 5, 31-226 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555852, REGON: 361400607, NIP: 9452184204 (dalej: „Administrator”).Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, NIP, PESEL, numer rachunku bankowego.

12.2.        Celem przetwarzania danych osobowych dostarczanych przez Kupującego, jego pracowników lub współpracowników, jest podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, jak również ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych.

12.3.        Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące:

(a)    prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania umowy której Pan/Pani jest stroną - w przypadku danych osobowych osoby która jest stroną Umowy lub która podejmuje działania w celu jej zawarcia – podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

(b)   realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na podjęciu czynności w celu prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania Umowy w ramach prowadzonej działalności – w przypadku danych osobowych pracowników Odbiorcy/Usługobiorcy - podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1lit. f RODO);

(c)    w przypadku zawarcia umowy, realizacja obowiązków publicznoprawnych ciążący na Administratorze – podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

(d)   w przypadku zawarcia umowy, realizacja wypełnienia obowiązku archiwizacji przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa ciążący na Administratorze – podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12.4.        Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

(a)    upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Informujemy, że dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

(b)   podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Danych Osobowych,

(c)    podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych,

(d)   kancelarie prawnicze – świadczące obsługę prawną na rzecz Administratora – będące odrębnymi administratorami danych z mocy prawa i zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej.

12.5.        Okres przechowywania danych:

(a)    dane osobowe zebrane w bazach Odbiorców/Kupujących/Usługobiorców przechowywane będą do czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, a w przypadku gdy są zebrane na podstawie zgody do czasu wycofania zgody;

(b)   w przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, w tym upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi, a po tym czasie, przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa, realizacji obowiązku archiwizacyjnego oraz ewentualnych okresów przedawnienia roszczeń powstałych w związku z realizacją Umowy.

12.6.        Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych – w zależności od charakteru danych jest obowiązkiem umownym/ ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia negocjacji, realizacji zawartej Umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny w zakresie wyrażonych zgód.

12.7.        Mogą Państwo skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

(a)    prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania art. 15-16 RODO);

(b)   prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

(c)    prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

(d)   prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;

(e)    prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;

(f)     prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

12.8.        W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: biuro@sanier.pllub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12.9.        W przypadku przekazania danych osobowych swoich pracowników/ współpracowników są Państwo zobowiązani do poinformowania ich o udostępnieniu Administratorowi ich danych osobowych oraz o dalszym przetwarzaniu danych w celach kontaktowych w związku z negocjowaniem warunków umów, ich zawarciem i realizacją.

13.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.        Postanowienia niniejszych OWS dotyczące dostawy towarów przez SANIER, stosuje się odpowiednio do świadczenia usług przez SANIER.

13.2.        Umowy sprzedaży towarów / świadczenia usług, których stroną jest SANIER podlegają pod reżim prawa polskiego i pod jurysdykcję sądów polskich.

13.3.        W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie OWS zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień OWS.

13.4.        Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów, których stroną jest SANIER jest sąd właściwy dla SANIER.

13.5.        Niniejsze OWS obowiązują od dnia 02.01.2024 r.