fbpx

PROMOCJA

Regulamin:

§1 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Promocji, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników zdefiniowanych poniżej. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat.
 5. Organizatorem i administratorem Promocji jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607
 6. Promocja trwa od 01.09.2020 r. do 02.10.2020 r. (zgłoszenia w innym terminie nie będą przyjmowane).
 7. Zakończenie Promocji nastąpi 02.10.2020 r., ogłoszenie wyników losowania nagrody głównej nastąpi nie później niż w dniu 10.10.2020r.
 8. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą:
  1. Dokonać zakupów w firmie Sanier na minimalna wartość 1000zł netto
  2. Każdy 1000 zł netto = 1 punkt do konkursu.
  3. Minimalna ilość punktów do otrzymania gwarantowanej nagrody to: 25 Punktów
  4. Spośród wszystkich zgłoszonych firmy zostanie wylosowane nagroda główna(Elektryczna hulajnoga SMiGi Fit Rider).
  5. Produkty Firmy: BAUMIT i BOSTIK są przemnażane 2x za każdą 1zł netto zakupionego produktu.
 9. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 8 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 10. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane za pośrednictwem e-mail na adres d.karlik@sanier.pl
 11. Dane osobowe o uczestnikach konkursu będą wykorzystane do celów wysłania powiadomień, poinformowania o ilości punktów zgromadzonych w konkursie.
 12. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
 13. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród w Punkcie Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 14. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży będzie dostępna w znajdującym się w nim punkcie obsługi klienta.
 15. Nagroda zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 16. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem Opiekuna Handlowego.

 §2 SPOSÓB REJESTRACJI

Celem zgłoszenia się do promocji, prosimy o wysyłanie na adres: d.karlik@sanier.pl poniższe Dane:

  1. NIP
  2. Nazwa Firmy
  3. E-mail
  4. Imię i nazwisko (osoby zgłaszającej)
  5. Telefon kontaktowy

 §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailem na adres podany podczas rejestracji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sanier.pl/aktualnosci/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

! NAGRODY GWARANTOWANE !

! NAGRODA GŁÓWNA !

SMiGi Fit Rider

SMiGi Fit Rider wyróżnia długi szeroki podest, 120 kg możliwego obciążenia oraz regulowana wysokość kierownicy!

To solidna konstrukcja dla prawdziwych zdobywców!

Dane techniczne

Koła 8,5" pompowane
Masa 15 kg
Prędkość maks. 25 km/h
Dystans 30 km
Moc silnika 350 W / 42 V
Bateria 10,4 Ah wymienna
Czas ładowania 4 h
Maks. obciążenie 120 kg
Panel LCD
Materiał Aluminium