fbpx

Konkurs wiosenny - Regulamin + Nagrody

Konkurs wiosenny

"Im więcej punktów zbierasz, tym lepszy pakiet zgarniasz"

Zasady promocji:

 

Zadanie konkursowe polega na dokonaniu zakupów w firmie SANIER Sp.z o.o. Spółka komandytowa NIP:945-218-42-04 o jak największej wartości netto.

Minimalna wartość kwalifikująca do uczestnictwa w konkursie to 10.000 zł netto.

 

Każde 1000 zł netto = 1 punkt do konkursu.

 

Zdobądź 2 razy więcej punktów kupując produkty marki Bostik, Stalco.

Do wygrania są nagrody spośród 5 przedziałów punktowych. Uczestnik konkursu, zbiera przekraczając kolejne poziomy pakietów. W momencie zakończenia konkursu, otrzyma nagrodę z najwyższego, odblokowanego pakietu.

Zakończenie konkursu: 09.06.2023.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 21.06.2023.

 

 

Sposób rejestracji:

Celem zgłoszenia się do konkursu, prosimy o wysłanie na adres: konkurs@sanier.pl poniższych danych:

NIP:

Nazwa firmy:

E-mail: 

Imię i nazwisko (osoby zgłaszającej):

Telefon kontaktowy:

Regulamin

 

 

§ 1. Definicje

Przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

 1. Konkurs – akcja promocyjna, pod nazwą „Konkurs wiosenny”, o charakterze konkursu, organizowana przez Organizatora, której zasady określa niniejszy regulamin;
 2. Organizator - Organizatorem i administratorem Konkursu jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607
 3. Czas trwania konkursu – jest to okres od 01.05.2023 r. do 09.06.2023 r (zgłoszenia w innym terminie nie będą przyjmowane).
 4. Uczestnik – przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), który zajmuje się wszelkimi pracami budowlano-wykończeniowymi i nabywa towary z oferty handlowej firmy SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04, w związku z wykonywanymi przez siebie pracami budowlano-wykończeniowymi. Z udziału w konkursie wyłączone są podmioty, które nabywają od Organizatora towary w celu ich dalszej odsprzedaży (dystrybutorzy). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu w Konkursie danego podmiotu podejmuje Organizator.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu, zamieszczony na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.sanier.pl/aktualnosci/ oraz przesyłany drogą e-mailową do Uczestników.
 6. Nagrody – nagrody opisane w dalszej części regulaminu, które otrzymają Laureaci niniejszego konkursu;
 7. Obrót –wielkość obrotu (liczona w PLN netto) zrealizowana przez danego Uczestnika dotycząca zakupu, dostępnego w ofercie asortymentu Organizatora.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Konkurs adresowany jest do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, warunki udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora konkursie Uczestnik akceptuje przystępując do niego.
 3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w konkursie uprawnień, z prawem żądania wydania nagrody włącznie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku konkursu.
 5. Zakończenie Konkursu nastąpi 09.06.2023 r., ogłoszenie wyników Punktacji oraz zdobytych Nagród nastąpi nie później niż w dniu 21.06.2023r.
 6. Nagroda zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 7. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem Opiekuna Handlowego.
 8. Z względu na RODO każdy z zarejestrowanych zostanie poinformowany o nadaniu mu numeru w Konkursie.
 9. Wartość otrzymanych przez Klienta nagród stanowi „dochód z innych źródeł” i podlega opodatkowaniu przez Klienta, który jest zobowiązany do zwiększenia swoich przychodów z tytułu prowadzenia działalności każdorazowo po otrzymaniu nagrody. Organizator nie odpowiada za niedopełnienie obowiązków podatkowych przez Klientów.

§ 3. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607.
 2. Każdy z biorących udział w konkursie przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na warunkach niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia Laureatów Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

§ 4. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie konkursowe określone niniejszym regulaminem polega na dokonaniu zakupów w firmie SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 o jak największej wartości netto.
 2. Minimalna wartość kwalifikująca do uczestnictwa w konkursie to 10000 zł netto
 3. Każdy 1000 zł netto = 1 punkt do konkursu.
 4. Zdobądź 2 razy więcej punktów kupując produkty marki Bostik. (Produkty Firmy: Bostik są przemnażane 2x za każde 1000zł netto zakupionego produktu.)
 5. W momencie zakończenia konkursu, uczestnikowi przysługuje możliwość wyboru nagrody rzeczowej przypisanej do danego Pakietu
  1. Pakiet MINI = 10 PKT
  2. Pakiet STANDARD = 50 PKT
  3. Pakiet PREMIUM = 100 PKT
  4. Pakiet PRO = 150 PKT
  5. Pakiet VIP = 200 PKT

§ 5. Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w konkursie, jak również ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody wygranej w konkursie.
 3. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie Uczestnicy:
  a) posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  b) prowadzący działalność gospodarczą (w każdej dopuszczonej prawnie formie)
  c) współpracujący z SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04,
  d) spełniający kryteria wskazane w § 1 pkt 4).
 4. Z udziału w Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od jego zakończenia.
 2. Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora.
 4. Komisja Konkursowa przed przyznaniem nagród konkursowych zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dowodów zakupu produktów i weryfikacji prawidłowego naliczenia wartości kupionych produktów.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem.
 6. Ilość nagród jest ograniczona, Kolejność przyznawania nagród uzależniona jest od kolejności uzyskanych progów punktowych.
 7. Organizator zastrzega, że w przypadku barku nagrody wybranej przez Klienta w ramach danego Pakietu, Klient będzie miał możliwość wyboru nagrody o możliwie podobnych
 8. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

§ 7. Sposób rejestracji

Celem zgłoszenia się do promocji, prosimy o wysyłanie na adres: konkurs@sanier.pl poniższe dane:

  1. NIP
  2. Nazwa Firmy
  3. E-mail
  4. Imię i nazwisko (osoby zgłaszającej)
  5. Telefon kontaktowy

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailem na adres podany podczas rejestracji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 9. Nagrody

Pakiet MINI = 10 PKT

Nagrody:
 • Sekator dwuręczny dźwigniowy nożycowy S-80025
 • Nożyce do żywopłotu  S-80029
 • Powerbank 4SMARTS VoltHub UltiMag MagSafe 4000mAh

Sekator dwuręczny dźwigniowy nożycowy S-80025

 

-wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali

-prosta regulacja

-aluminiowe, teleskopowe ramiona o regulowanej długości

-dwukomponentowe rękojeści

 

 

 

 

 

 

Nożyce Do Żywopłotu 220Mm S-80029

-wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali

-prosta regulacja

-aluminiowe teleskopowe ramiona o regulowanej długości

-dwukomponentowe rękojeści

 

 

 

 

Powerbank 4SMARTS VoltHub UltiMag MagSafe 4000mAh

 

Pakiet STANDARD = 50 PKT

Nagrody:
 • Podkaszarka akumulatorowa LTS20-30 STALCO S-97700
 • Nożyce do żywopłotu akumulatorowe HTS20-71 STALCO S-97706
 • Słuchawki nauszne PHILIPS TAPH805BK ANC

Podkaszarka akumulatorowa LTS20-30 STALCO S-97700

-lekka konstrukcja - podkaszarka waży zaledwie 1,9 kg, dlatego można nią pracować bez zmęczenia przez długi czas, a także łatwo docierać do trudnych i niedostępnych miejsc;

-obrotowa głowica - głowicę można ustawić pod wybranym kątem do powierzchni trawnika. Ułatwia to pracę przy krawężnikach, wokół drzew i przy ogrodzeniu;

-regulacja długości - teleskopowa konstrukcja umożliwia regulację długości podkaszarki i dostosowanie jej do wzrostu operatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKUMULATOROWE HTS20-71 STALCO S-97706

-precyzyjne ostrza - powierzchnie tnące są wykonane z wysokiej jakości stali i ostrzone laserowo. Gwarantują dużą skuteczność cięcia, a także wpływają na
żywotność maszyny;

-lekka konstrukcja - narzędzie waży zaledwie 2,1kg i dzięki temu można nim pracować przez wiele godzin bez nadmiernego zmęczenia;

-duża wydajność - nożyce wykonują do 2400 suwów na minutę i mogą ciąć gałęzie o grubości do 14 mm, co zapewnia bardzo wydajną pracę

Słuchawki nauszne PHILIPS TAPH805BK ANC

Pakiet PREMIUM = 100 PKT

Nagrody:
 • Mieszarka HMS20-120BLCS AKU STALCO S-97355
 • Myjka ciśnieniowa 6,2 KG 1500W HPC120A STALCO S-97901
 • Smartwatch Amazfit GTR 4

MIESZARKA HMS20-120BLCS AKU STALCO S-97355-97706

-bezszczotkowy silnik - mieszarka jest wyposażona w wydajny bezszczotkowy
silnik, który wydłuża żywotność baterii i czas pracy pomiędzy ładowaniami;

-płynna regulacja prędkości - w obrębie uchwytu znajduje się pokrętło
do zmiany biegu, dlatego dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju
mieszanego materiału jest bardzo intuicyjne;

-ergonomiczny uchwyt - dzięki ergonomicznym uchwytom można pewnie
utrzymać mieszarkę w dłoniach również przy pracy z gęstymi materiałami.

 

 

 

 

 

 

MYJKA CIŚNIENIOWA 6,2 KG 1500W HPC120A STALCO S-97901

-silnik komutatorowy - jednostka napędowa z uzwojeniem miedzianym, która pozwala na długotrwałą pracę bez obaw o obniżenie żywotności;

-uniwersalne zastosowanie - niewielka waga, kompaktowe wymiary i przyzwoite parametry robocze pozwalają użyć myjki do wielu różnorodnych prac także wokół domu i w ogrodzie;

-dodatkowe zabezpieczenia - w urządzeniu zastosowano ochronę przed przegrzaniem, która wpływa na żywotność sprzętu, a także funkcję auto stop, umożliwiającą oszczędną pracę i lepszą kontrolę urządzenia.

Smartwatch Amazfit GTR 4

Pakiet PRO = 150 PKT

Nagrody:
 • Młotowiertarka RHS20-18BL AKU 2x 4Ah STALCO S-97325
 • Szlifierka kątowa AGS20-125BL AKU 2x 4Ah STALCO S-97301
 • Tablet LENOVO Tab P11 2 gen. TB350FU 11.5" 6/128 GB Wi-Fi Szary + Rysik

MŁOTOWIERTARKA RHS20-18BL AKU 2x 4Ah STALCO S-97325

ZESTAW S-97325
-Młotowiertarka RHS20-18BL (pełna specyfikacja na str. 42)

-Poręczna walizka

- Dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 4 Ah

-Ładowarka z funkcją chłodzenia

-Dodatkowy uchwyt

-Ogranicznik głębokości

 

 

 

SZLIFIERKA KĄTOWA AGS20-125BL AKU 2x 4Ah STALCO S-97301

ZESTAW S-97301

Szlifierka kątowa AGS20-125BL

-Poręczna walizka

-Dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 4 Ah

-Ładowarka z funkcją chłodzenia

-Kołnierz wewnętrzny i zewnętrzny

-Zestaw kluczy

-Dodatkowy uchwyt

 

 

 

 

Tablet LENOVO Tab P11 2 gen. TB350FU 11.5" 6/128 GB Wi-Fi Szary + Rysik

Pakiet VIP = 200 PKT

Nagrody:
 • Robot koszący RMP650 STALCO PERFECT S-98700
 • Grill gazowy Activa RODOS 3+1
 • Robot sprzątający VIOMI Alpha 2 Pro Czarny

ROBOT KOSZĄCY RMP650 STALCO PERFECT S-98700

CECHY I ZALETY:
Cicha praca
Czujnik deszczu
Funkcja sterowania z aplikacji WiFi 2,4G+ Bluetooth 4.0
Automatyczny powrót do bazy
Regulacja wysokości koszenia
Możliwość ustawienia czterech stref koszenia
Zabezpieczenie kodem Pin
Zawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy.

Akcesoria w zestawie:
Stacja ładowania,Kołki do montażu stacji ładowania 6szt.,Zasilacz, Przewód graniczny 130m, Kołki do montażu przewodu granicznego 180szt.,zestaw ostrzy tnących 3+6szt. wraz z śrubami montażowymi,Listwa dystansowa do wyznaczania odległości.

 

 

Grill gazowy Activa RODOS 3+1

Rodzaj: Grill gazowy

Wykonanie: blacha stalowa lakierowana proszkowo

Moc: 9,6 kW (3x3,2kW)

Ilość palników: 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

Palnik boczny: moc 3,2 kW

Powierzchnia grillowania 55x40 cm

Ruszt: Żeliwny + Płyta żeliwna

 

 

 

 

 

Robot sprzątający VIOMI Alpha 2 Pro Czarny

§ 10. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sanier.pl/aktualnosci/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.