Menu produktów

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Cement - co to jest ?

Hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów. Wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych.

Cement to powszechnie stosowany klej konstrukcyjny, czyli mieszanka, która po zmieszaniu z wodą i innymi składnikami może utwardzać się w wodzie lub powietrzu. Gdy zawiesina ta stwardnieje, utworzy twarde i mocne materiały budowlane - beton, zaprawę, tynk.

Beton służy do budowy płyt, stropów żelbetowych i schodów. Zaprawa jest potrzebna do wznoszenia ścian z cegieł, pustaków lub kamieni. Do wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych używamy tynku. Kostka brukowa, pale i deski ogrodzeniowe są wykonane z mieszanki zawierającej cement. W zależności od składu występuje wiele rodzajów cementu.

Wiele z nich to produkty dedykowane. Na rynku jest też wiele cementów, które można wykorzystać do budowy domów.

Klasyfikacja cementu:

 • CEM I – cement portlandzki,
 • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy,
 • CEM III – cement hutniczy,
 • CEM IV – cement pucolanowy,
 • CEM V – cement wieloskładnikowy.

Klasy wytrzymałości

W zależności od wytrzymałości na ściskanie (mierzonej po 28 dniach) oznaczonej zgodnie z PN-EN 196-1 rozróżnia się trzy klasy wytrzymałości (wytrzymałość na ściskanie w N/mm2; 1 MPa = 1N/mm2):

 • klasa 32,5,

 • klasa 42,5,

 • klasa 52,5.

Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczony symbolem R): 32,5R, 42,5R, 52,5R, oraz na cement o normalnej wytrzymałości wczesnej (oznaczony symbolem N): 32,5N , 42,5N , 52,5N.

W skład cementu mogą wchodzić:

 • Składniki główne – specjalnie dobrane materiały nieorganiczne, których udział w stosunku do sumy mas wszystkich innych składników głównych i składników drugorzędnych przekracza 5% masy;

 • Składniki drugorzędne – specjalnie dobrane materiały nieorganiczne, których udział w stosunku do sumy masy wszystkich składników głównych i składników drugorzędnych nie przekracza 5% masy;

 • Siarczan wapnia – dodawany do innych składników cementu podczas jego wytwarzania dla regulacji czasu wiązania. Siarczan wapnia może występować jako gips, półhydrat albo anhydryt lub jako ich mieszanina. Gips i anhydryt występują jako materiały naturalne. Siarczan wapnia jest również dostępny jako produkt uboczny niektórych procesów przemysłowych;

 • Dodatki – stosowane w celu ułatwienia wytwarzania bądź poprawienia właściwości cementu. Całkowita ilość dodatków nie powinna przekraczać 1% masy cementu (z wyjątkiem pigmentów). Ilość dodatków organicznych w przeliczeniu na stan suchy nie powinna przekraczać 0,5% masy cementu. Dodatki takie nie powinny powodować korozji zbrojenia lub pogarszać właściwości cementu, betonu czy zaprawy. Gdy do cementu dodaje się domieszki stosowane do betonu, zaprawy lub zaczynów, zgodnie z serią norm EN 934, na workach lub w dokumencie dostawy należy podać znormalizowaną nazwę domieszki.

 

Więcej o Cemencie znajdziecie pod tym linkiem .

 

 

cement
in Słownik pojęć. Tags: Cement