Menu produktów

Bestsellery

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Grunt przepuszczalny

Grunt przepuszczalny (nazywany również gruntem niespoistym lub sypkim) to rodzaj gruntu charakteryzujący się znaczną zdolnością do szybkiej filtracji wody opadowej. Typowe przykłady gruntów przepuszczalnych obejmują:

-Piaski drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste

To grunty składające się głównie z ziaren piasku o różnej wielkości, które umożliwiają szybki przepływ wody.

-Piaski pylaste

Ziarna piasku są drobniejsze niż typowe ziarna piasku, ale nadal pozwalają na łatwą filtrację wody.

-Żwiry

Grunty złożone głównie z okrągłych lub eliptycznych ziaren żwiru, co sprzyja efektywnej filtracji wody.

-Gliny piaszczyste

Chociaż zawierają część gliniastą, obecność piasku sprawia, że te grunty pozostają przepuszczalne.

-Pospółki

To grunty, które składają się z mieszanki różnych frakcji ziaren, w tym piasku, żwiru i gliny.

 

Własności filtracyjne gruntu lub skały mierzy się jako zdolność danego gruntu do przewodzenia wody, co nazywane jest przepuszczalnością hydrauliczną gruntu. Przepuszczalność gruntu jest wyrażana za pomocą współczynnika filtracji. Jest to kluczowy parametr, który wpływa na procesy filtrowania wody gruntowej, szczególnie w przypadku wystąpienia spadku hydraulicznego (różnicy ciśnienia) wody podziemnej.

 

W powszechnej klasyfikacji gruntów, grunty są często grupowane jako przepuszczalne lub nieprzepuszczalne:

 

-Przepuszczalne grunty: Najczęściej obejmuje piaski, żwiry oraz grunty z większymi frakcjami ziaren.

-Nieprzepuszczalne grunty (słabo przepuszczalne): Do tej kategorii zalicza się iły, gliny, pyły oraz grunty o mniejszych frakcjach ziaren.

 

Rozróżnienie między tymi dwoma rodzajami gruntów ma istotne znaczenie w inżynierii, rolnictwie i naukach środowiskowych, ponieważ wpływa na sposób, w jaki woda jest przemieszczana w glebie i skałach, co ma znaczenie zarówno dla zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, jak i budownictwem.

Dlaczego należy wykonać badania gruntowe?

 

Z ekspertem Hydrostop przygotowaliśmy serię filmów: Dlaczego należy wykonać badania gruntowe? Zobacz!

in Słownik pojęć.