fbpx
SANIER™ - Dostarczamy materiały, z których budujecie rzeczywistość.
Skąd się biorą błędy w hydroizolacji
Błędy w hydroizolacji fundamentów
23 listopada, 2023
Hydroizolacja w okresie zimowym - Jakie produkty wybrać?
Hydroizolacja w okresie zimowym - Jakie produkty wybrać?
13 grudnia, 2023

Oferta promocyjna: Czyszczenie magazynów w SANIER! Zgarnij telewizor i wiele więcej!

Czyszczenie magazynów w SANIER!

Zgarnij telewizor smart 32" lub bony na zakupy w Media Expert lub RTV Euro AGD

 

 

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Państwa. Do zgarnięcia telewizory smart 32" lub  bony na zakupy w Media Expert lub RTV Euro AGD. Oferta trwa w dniach 1.12.2023-15.12.2023. Podsumowanie akcji promocyjnej nastąpi w terminie 7 dni od jego zakończenia.

Uwaga! Oferta nie dotyczy sprzedaży materiałów typu luz oraz redystrybucji.

 

 

Nagrody:

 • Przy zakupie za łączną kwotę m.in. 10 000 zł netto otrzymasz bon  200 zł brutto do wykorzystania w Media Expert lub RTV Euro AGD
 • Przy zakupie za łączną kwotę m.in. 20 000 zł netto otrzymasz bon  400 zł brutto do wykorzystania w Media Expert lub RTV Euro AGD
 • Przy zakupach powyżej 30 000 zł netto otrzymasz telewizor smart w prezencie

 

 

Rejestracja:

Aby wziać udział w akcji pormocyjenj prosimy o wysyłanie na adres konkurs@sanier.pl następujących danych (maksymalnie do dnia 15.12.2023.):

  1. NIP
  2. Nazwa Firmy
  3. E-mail
  4. Imię i nazwisko (osoby zgłaszającej)
  5. Telefon kontaktowy
Czyszczenie magazynów w SANIER

Regulamin:

§ 1. Definicje

Przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

 1. Konkurs – akcja promocyjna, pod nazwą „Czyszczenie magazynów w SANIER!”, o charakterze konkursu, organizowana przez Organizatora, której zasady określa niniejszy regulamin;
 2. Organizator - Organizatorem i administratorem Konkursu jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607
 3. Czas trwania konkursu – jest to okres od 01.12.2023 r. do 15.12.2023 r (zgłoszenia w innym terminie nie będą przyjmowane).
 4. Uczestnik – przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), który zajmuje się wszelkimi pracami budowlano-wykończeniowymi i nabywa towary z oferty handlowej firmy SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04, w związku z wykonywanymi przez siebie pracami budowlano-wykończeniowymi. Z udziału w konkursie wyłączone są podmioty, które nabywają od Organizatora towary w celu ich dalszej odsprzedaży (dystrybutorzy). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu w Konkursie danego podmiotu podejmuje Organizator.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu, zamieszczony na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.sanier.pl/aktualnosci/ oraz przesyłany drogą e-mailową do Uczestników.
 6. Nagrody – nagrody opisane w dalszej części regulaminu, które otrzymają Laureaci niniejszego konkursu;
 7. Obrót –wielkość obrotu (liczona w PLN netto) zrealizowana przez danego Uczestnika dotycząca zakupu, dostępnego w ofercie asortymentu Organizatora.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Konkurs adresowany jest do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, warunki udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora konkursie Uczestnik akceptuje przystępując do niego.
 3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w konkursie uprawnień, z prawem żądania wydania nagrody włącznie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku konkursu.
 5. Zakończenie Konkursu nastąpi 15.12.2023 r., ogłoszenie wyników oraz zdobytych Nagród nastąpi nie później niż w dniu 22.12.2023r.
 6. Nagroda zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 7. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem Opiekuna Handlowego.
 8. Z względu na RODO każdy z zarejestrowanych zostanie poinformowany o nadaniu mu numeru w Konkursie.
 9. Wartość otrzymanych przez Klienta nagród stanowi „dochód z innych źródeł” i podlega opodatkowaniu przez Klienta, który jest zobowiązany do zwiększenia swoich przychodów z tytułu prowadzenia działalności każdorazowo po otrzymaniu nagrody. Organizator nie odpowiada za niedopełnienie obowiązków podatkowych przez Klientów.

§ 3. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607.
 2. Każdy z biorących udział w konkursie przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na warunkach niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia Laureatów Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

§ 4. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie  określone niniejszym regulaminem polega na dokonaniu zakupów w firmie SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 o jak największej wartości netto.
 2. Minimalna wartość kwalifikująca do uczestnictwa w konkursie to 10 000 zł netto.

§ 5. Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w konkursie, jak również ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody wygranej w konkursie.
 3. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie Uczestnicy:
  a) posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  b) prowadzący działalność gospodarczą (w każdej dopuszczonej prawnie formie)
  c) współpracujący z SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04,
  d) spełniający kryteria wskazane w § 1 pkt 4).
 4. Z udziału w Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od jego zakończenia.
 2. Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora.
 4. Komisja Konkursowa przed przyznaniem nagród konkursowych zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dowodów zakupu produktów i weryfikacji prawidłowego naliczenia wartości kupionych produktów.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem.
 6. Ilość nagród jest ograniczona, Kolejność przyznawania nagród uzależniona jest od kolejności uzyskanych progów punktowych.
 7. Organizator zastrzega, że w przypadku barku nagrody wybranej przez Klienta w ramach danego Pakietu, Klient będzie miał możliwość wyboru nagrody o możliwie podobnych
 8. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

§ 7. Sposób rejestracji

Celem zgłoszenia się do promocji, prosimy o wysyłanie na adres: konkurs@sanier.pl poniższe Dane:

  1. NIP
  2. Nazwa Firmy
  3. E-mail
  4. Imię i nazwisko (osoby zgłaszającej)
  5. Telefon kontaktowy

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailem na adres podany podczas rejestracji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 9. Nagrody

 • Przy zakupie za łączną kwotę m.in. 10 000 zł netto otrzymasz bon  200 zł brutto do wykorzystania w Media Expert lub RTV Euro AGD
 • Przy zakupie za łączną kwotę m.in. 20 000 zł netto otrzymasz bon  400 zł brutto do wykorzystania w Media Expert lub RTV Euro AGD
 • Przy zakupach powyżej 30 000 zł netto otrzymasz telewizor smart w prezencie

§ 10. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sanier.pl/aktualnosci/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.