fbpx
SANIER™ - Dostarczamy materiały, z których budujecie rzeczywistość.
Oferta Velux - Okna, Rolety, Akcesoria montażowe.
12 kwietnia, 2021
Fire Protect
Bostik Fire Protect – System ochrony przeciwpożarowej.
26 kwietnia, 2021

Regulamin Konkursu - Pro-Majster

Regulamin Konkursu - Akcji Promocyjnej
„Pro-Majster”

" Im więcej punktów zbierasz, tym Lepszy Pakiet zgarniasz "

§ 1. Definicje

Przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

 1. Konkurs – akcja promocyjna, pod nazwą „Pro-Majster”, o charakterze konkursu, organizowana przez Organizatora, której zasady określa niniejszy regulamin;
 2. Organizator - Organizatorem i administratorem Konkursu jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607
 3. Czas trwania konkursu – jest to okres od 12.04.2021 r. do 12.05.2021 r (zgłoszenia w innym terminie nie będą przyjmowane).
 4. Uczestnik – przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), który zajmuje się wszelkimi pracami budowlano-wykończeniowymi i nabywa towary z oferty handlowej firmy SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04, w związku z wykonywanymi przez siebie pracami budowlano-wykończeniowymi. Z udziału w konkursie wyłączone są podmioty, które nabywają od Organizatora towary w celu ich dalszej odsprzedaży (dystrybutorzy). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu w Konkursie danego podmiotu podejmuje Organizator.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu, zamieszczony na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.sanier.pl/aktualnosci/ oraz przesyłany drogą e-mailową do Uczestników.
 6. nagrody – nagrody opisane w dalszej części regulaminu, które otrzymają Laureaci niniejszego konkursu;
 7. obrót –wielkość obrotu (liczona w PLN netto) zrealizowana przez danego Uczestnika dotycząca zakupu, dostępnego w ofercie asortymentu Organizatora.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Konkurs adresowany jest do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, warunki udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora konkursie Uczestnik akceptuje przystępując do niego.
 3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w konkursie uprawnień, z prawem żądania wydania nagrody włącznie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku konkursu.
 5. Zakończenie Konkursu nastąpi 12.05.2021 r., ogłoszenie wyników Punktacji oraz zdobytych Nagród nastąpi nie później niż w dniu 26.05.2021r.
 6. Nagroda zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 7. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem Opiekuna Handlowego.
 8. Z względu na RODO każdy z zarejestrowanych zostanie poinformowany o nadaniu mu numeru w Konkursie.

§ 3. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607.
 2. Każdy z biorących udział w konkursie przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na warunkach niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia Laureatów Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

§ 4. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie konkursowe określone niniejszym regulaminem polega na dokonaniu zakupów w firmie SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 o jak największej wartości netto.
 2. Minimalna wartość kwalifikująca do uczestnictwa w konkursie to 1000zł netto
 3. Każdy 1000 zł netto = 1 punkt do konkursu.
 4. Produkty Firmy: Baumit, Bostik są przemnażane 2x za każde 1000zł netto zakupionego produktu.
 5. W konkursie do wygrania jest 7 Pakietów nagród. Uczestnik konkursu, zbiera punkty przekraczając kolejne poziomy pakietów. W momencie zakończenia konkursu, uczestnik będzie mógł wybrać z pośród odblokowanych Pakietów.
  1. Standard mini = 5 PKT
  2. Standard = 10 PKT
  3. Standard PLUS = 20 PKT
  4. Premium = 30 PKT
  5. Premium PLUS = 50 PKT
  6. PRO Mini = 100 PKT
  7. PRO = 150 PKT

§ 5. Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w konkursie, jak również ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody wygranej w konkursie.
 3. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie Uczestnicy:
  a) posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  b) prowadzący działalność gospodarczą (w każdej dopuszczonej prawnie formie)
  c) współpracujący z SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04,
  d) spełniający kryteria wskazane w § 1 pkt 4).
 4. Z udziału w Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od jego zakończenia.
 2. Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora.
 4. Komisja Konkursowa przed przyznaniem nagród konkursowych zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dowodów zakupu produktów i weryfikacji prawidłowego naliczenia wartości kupionych produktów.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem.
 6. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród w Punkcie Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

§ 7. Sposób rejestracji

Celem zgłoszenia się do promocji, prosimy o wysyłanie na adres: konkurs@sanier.pl poniższe Dane:

  1. NIP
  2. Nazwa Firmy
  3. E-mail
  4. Imię i nazwisko (osoby zgłaszającej)
  5. Telefon kontaktowy

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailem na adres podany podczas rejestracji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 9. Nagrody

Standard mini =5 PKT

Nagroda do 50zł

 

Standard = 10 PKT

Nagroda do 100zł

 

Standard PLUS = 20 PKT

Nagroda do 200zł

 

Premium = 30 PKT

Nagroda do 300zł

 

Premium PLUS = 50 PKT

Nagroda do 500zł

 

PRO Mini = 100 PKT

Nagroda do 1000zł

 

PRO = 150 PKT

Nagroda do 1500zł

 

§ 10. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sanier.pl/aktualnosci/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.