Menu produktów

Bestsellery

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Co to jest Gips ?

Gips budowlany, pod względem chemicznym jest półwodnym siarczanem wapnia CaSO4• 0,5H­2O, wytwarzanym w procesie prażenia naturalnego kamienia gipsowego lub w technologii pozyskiwania gipsu z instalacji odsiarczania spalin, w elektrowniach węgłowych. W budownictwie stosowany jest jako materiał wiążący, do produkcji cementu i innych wyrobów. Można go łatwo kroić, dobrze rozpuszcza się w gorącej wodzie.

Gipsy, czyli siarczany wapniowe, znane są od tysiącleci. Występują w przyrodzie jako skały w postaci kamienia gipsowego ( jego bardzo czystą drobnokrystaliczną odmianą jest alabaster) i anhydrytu oraz jako produkty wypalania kamienia gipsowego, czyli spoiwa gipsowe, w postaci głównie gipsu półwodnego i tzw. anhydrytu rozpuszczalnego. Spoiwa gipsowe są aktywne chemicznie. Po wymieszaniu z wodą szybko twardnieją dając tworzywo gipsowe o składzie odpowiadającym wyjściowemu gipsowi dwuwodnemu.

Zastosowanie gipsu

Jest on niezastąpiony w sztukach pięknych, jako materiał rzeźbiarski, modelowy i dekoracyjny, w chirurgii i stomatologii, w przemyśle ceramicznym do wyrabiania form. Dawniej, a często i obecnie, wykorzystuje się gips w przemyśle chemicznym (farby i lakiery), papierniczym, spożywczym (do klarowania win) i w rolnictwie (środek nawożenia i użyźniania gleby).

Gips znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie i architekturze, co wynika m.in. z łatwości kształtowania wyrobów i ich powierzchni. Jest przy tym materiałem ekologicznie czystym, zdrowym, zapewniającym właściwe dla organizmu ludzkiego warunki higieniczne. Materiały gipsowe wraz z wapnem i ceramiką należą do najstarszych materiałów budowlanych wytwarzanych przez człowieka. Wielowiekowe doświadczenie wykazało, że gips jest idealnym materiałem dla budownictwa, zwłaszcza mieszkaniowego.

 

Własności użytkowe gipsu charakteryzuje się:

  • krótkim czasem wiązania (nawet kilka minut), który łatwo modyfikować odpowiednimi dodatkami,
  • brakiem skurczu, a nawet pewnym zwiększeniem objętości podczas wiązania,
  • dość dużą wytrzymałością na ściskanie i zginanie,
  • własnościami ogniochronnymi,
  • chemicznie związana w gipsie woda (ok. 20% masy) pod wpływem temperatury powyżej 140 °C uwalnia się w postaci pary, co pochłania znaczne ilości energii cieplnej, schładzając powierzchnie,
  • w pewnym zakresie utrzymuje stabilną wilgotność powietrza.

 

in Słownik pojęć.