fbpx
SANIER™ - Dostarczamy materiały, z których budujecie rzeczywistość.
Hydroizolacja balkonu z żywicy poliuretanowej
Hydroizolacja balkonu lub tarasu z żywicy poliuretanowej
8 sierpnia, 2022
Dlaczego nie można pominąć hydroizolacji?
3. Dlaczego nie można pominąć hydroizolacji?
24 sierpnia, 2022

Regulamin Konkursu "Co zmalowałeś w swoim domu?"

Regulamin Konkursu "Co zmalowałeś w swoim domu?"

 

 

Regulamin Konkursu - Akcji Promocyjnej

„Co zmalowałeś w swoim domu?”

 

 

§ 1. Definicje

Przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

 1. Konkurs – akcja promocyjna, pod nazwą „Co zmalowałeś w swoim domu?”, o charakterze konkursu, organizowana przez Organizatora, której zasady określa niniejszy regulamin;
 2. Organizator - Organizatorem i administratorem Konkursu jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607
 3. Czas trwania konkursu – jest to okres od 10.08.2022 r. do 24.08.2021 r (zgłoszenia w innym terminie nie będą przyjmowane).
 4. Uczestnik – przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), który zajmuje się wszelkimi pracami budowlano-wykończeniowymi i nabywa towary z oferty handlowej firmy SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04, w związku z wykonywanymi przez siebie pracami budowlano-wykończeniowymi. Z udziału w konkursie wyłączone są podmioty, które nabywają od Organizatora towary w celu ich dalszej odsprzedaży (dystrybutorzy). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu w Konkursie danego podmiotu podejmuje Organizator.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu, zamieszczony na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.sanier.pl/aktualnosci/.
 6. Nagrody – nagrody opisane w dalszej części regulaminu, które otrzymają Laureaci niniejszego konkursu;

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Konkurs adresowany jest do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, warunki udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora konkursie Uczestnik akceptuje przystępując do niego.
 3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w konkursie uprawnień, z prawem żądania wydania nagrody włącznie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku konkursu.
 5. Zakończenie Konkursu nastąpi 24.08.2022 r., ogłoszenie wyników Punktacji oraz zdobytych Nagród nastąpi nie później niż w dniu 26.08.2022r.
 6. Nagroda zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 7. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej (facebook, instagram).
 8. Z względu na RODO każdy z zarejestrowanych zostanie poinformowany o nadaniu mu numeru w Konkursie.
 9. Wartość otrzymanych przez Klienta nagród stanowi „dochód z innych źródeł” i podlega opodatkowaniu przez Klienta, który jest zobowiązany do zwiększenia swoich przychodów z tytułu prowadzenia działalności każdorazowo po otrzymaniu nagrody. Organizator nie odpowiada za niedopełnienie obowiązków podatkowych przez Klientów.

§ 3. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607.
 2. Każdy z biorących udział w konkursie przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na warunkach niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia Laureatów Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

§ 4. Zadanie Konkursowe

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu organizatora pod adresem https://www.instagram.com/sanier_pl/ oraz na serwisie Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/sanierpl

2.Zadanie Konkursowe polega na:

2.1. Skomentowaniu postu na profilu marki Sanier w serwisie Instagram lub Facebook z odpowiedzią: “ Co zmalował w swoim domu?”

2.2 Należy dołączyć do grupy na serwisie Facebook "Hydroizolacje i Renowacje. Porady budowlane

2.3 Należy obserwować profil na Facebooku  “Sanier - Specjalistyczne materiały budowlane” oraz profil na Instagramie “sanier_pl

3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 5 najciekawszych komentarzy i nagrodzi autora zestawem prezentowym złożonym z profesjonalnego pędzela malarskiego  Ninja 330 50mm i Taśmy Washi do precyzyjnego odcinania kolorów.

5. Administratorzy profilu na Facebooku  “Sanier - Specjalistyczne materiały budowlane” oraz profil na Instagramie “sanier_pl” mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Laureaci  Konkursu zostaną powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram lub Facebook  do maksymalnie 3 ( trzech)  dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

§ 5. Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w konkursie, jak również ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody wygranej w konkursie.
 3. Z udziału w Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 dni od jego zakończenia.
 2. Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem.
 5. Ilość nagród jest ograniczona.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailem na adres podany podczas rejestracji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 8. Nagrody

 1. 5 x Zestaw złożony z  profesjonalnego pędzela malarskiego  Ninja 330 50mm i Taśmy Washi do precyzyjnego odcinania kolorów.

§ 9. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sanier.pl/aktualnosci/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.